نمونه سوالات سیم کشی ومدارات برق خودرو

درخواست حذف این مطلب

سوالات سبم کشی وعیب ی مدارات الکتریکیخودرو

نام ونام خانوادگی :

تعداد سوالات :90

کد سوال :

نام مربی :محمدرضاقلندری

بارم هر سوال :

زمان آزمون :

1-یک باطری سربی شارژشده رنگ صفحه های مثبت آن ..................  وصفحه های منفی آن .................... است ؟

الف) خا تری تیره - سفید                            ب)   خا تری -  قهوه ای تیره       

ج) قهوه ای تیره -  خا تری تیره                    د)  سیاه قهوه ای تیره

2- در یک باطری 19 پلیت ، تعداد پلیت های مثبت چند تا می باشد ؟

الف) 11 پلیت            ب) 10 پلیت               ج) 9 پلیت               د) 8 پلیت

3- الکترولیت باطری با نسبت حجمی ................ است .

الف) 73% آب مقطر و 27% آب اسید            ب)73% آب مقطر و 37% اسید         

 ج) 63% آب مقطر و 37% اسید                   د) 64% آب مقطر و 34% اسید

4- برق اصلی پمپ بنزین برقی از ................. تامین می شود .

الف) برق مستقیم باطری        ب) سوکت عیب ی          ج) رله دوبل        د) کول دوبل

5- کدام یک از موارد زیر توسط آفتامات یک ژنراتور جریان مستقیم انجام نمی شود ؟

الف) نوسانات ژنراتور را کنترل می نماید                                                  ب) مقاومت ژنراتور را کنترل می کند               

ج) قطع جریان برق از باطری به طرف دینام در زمان خاموشی موتور                د) جریان برق متناوب تولیدی را ی و می کند                 

6- وظیفه ی ی وسازی برق در دینام معمولی و رناتور به ترتیب به عهده ی کدام است ؟     

 الف)ذغال و دیود                     ب) ذغال و کلکتور                  ج) ذغال ، کلکتور و دیود                د) کلکتور و دیود  

7- حداکثر ولتاژ تولیدی دینام 6 ولت .............. و حداکثر ولتاژ تولیدی دینام 12 ولت ............... می باشد .

الف) 7 و 13 ولت           ب) 5/7 و 15 ولت           ج) 7 و 14 ولت           د)5/7 و 14 ولت                                     

8- در اتومبیل هایی که دینام رناتور دارند اگر سیم کابل مثبت و منفی باطری جا به جا نصب شود :

الف) باطری می ترکد         ب) دیودهای ی و ساز می سوزند          ج) لامپ ها می سوزند             د) اشکالی به وجود نمی آید

9- در رناتو?