پاسخنامه سوالات سیم کشی ومدارات برق خودرو

درخواست حذف این مطلب

پاسخنامه :

1- ج                       

2-ج

3-الف

4-ج

5-د

6-د

7-ج

8-ب

9-ج

10-ب

11-ب                  

12-ب

13-د

14-ج

15-الف

16-ب

17-ج

18-ج     

19-ب

20-ج

21-ب

22-ب

23-ج

24-الف

25-ج

26-ب

27-ج

28-ب

29-ب

30-ب

31-د

32-د

33-ب

34-د

35-الف

36-د

37-ب

38-د

39-ب

40-ج

41-الف

42-ب

43-د

44-الف

45-ج

46-الف

47-د

48-ج

49-د

50-الف

51-الف

52-ب

53-ب

54-ب

55-ج

56-ج

57-الف

58-الف

59-د

60-ب

61-ب

62-ج

63-ب

64-ب

65-ب

66-ب

67-ب

68-ب

69-ب

70-ج

71-د

72-ج

73-الف

74-د

75-ج

76-ج

77-الف

78-ب

79-د

80-ب

81-د

82-د

83-د

84-ج

85-ب

86-د

87-ب

88-ج

89-ج

90-ب